Zmluvné podmienky k hre Skylink Tipovačka

1. Týmito zmluvnými podmienkami sa riadi športová tipovacia hra Skylink Tipovačka (ďalej len „hra Skylink Tipovačka”), ktorú organizuje spoločnosť M7 Group S.A. (obchodujúca pod názvom „Skylink“ a ďalej len ako „spoločnosť Skylink“). Svojou účasťou účastník prehlasuje, že súhlasí s týmito podmienkami propagačnej akcie.

2. Táto propagačná akcia bude prebiehať po dobu Majstrovstiev sveta vo futbale 2018 od 14. júna do 15. júla 2018 (vrátane).

3. Účasť v tejto propagačnej akcii je zadarmo, bez povinnosti nákupu. Hra je k dispozícii pre aktuálnych zákazníkov spoločnosti Skylink a aj pre iné osoby, než jej zákazníkov.

4. Súťaž sa organizuje v týchto krajinách: v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Nemecku, Holandsku a Slovensku. Účasť v súťaži je podmienená bydliskom účastníka v jednej z týchto krajín.

5. Tejto propagačnej akcie sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov.

6. Zamestnanci spoločnosti Skylink a jej pridružených spoločností, ich zástupcovia a agenti a príbuzní týchto osôb sa súťaže môžu zúčastniť bez nároku na výhru.

7. Aby sa účastník mohol hry zúčastniť, musí sa zaregistrovať na jednej z nižšie uvedených webových stránok:
https://www.canaldigitaal.nl/prijzenpoule/
https://www.diveo.de/tippspiel/
https://www.hdaustria.at/tippspiel/
https://www.tv-vlaanderen.be/sportospel/
https://www.telesat.be/jeu-prono/
https://www.skylink.cz/tipovacka/
https://www.skylink.sk/tipovacka/
(ďalej len „webové stránky“).

8. Jedna osoba môže uskutočniť len jednu registráciu účtu na jednej z vyššie uvedených webových stránok. Jedna osoba si môže na svoje meno otvoriť iba jeden účet. Ak spoločnosť Skylink zistí, že si jedna osoba otvorila viac účtov na jednej alebo viacerých webových stránkach, všetky účty takej osoby zatvorí a dotyčný hráč sa nebude ďalej považovať za účastníka súťaže.

9. Cieľom hry Skylink Tipovačka je vopred uhádnuť presné skóre vopred vybraných zápasov Majstrovstiev sveta vo futbale 2018. O výbere stretnutí rozhoduje spoločnosť Skylink.

10. Účastník hry musí na účasť v súťaži vopred uhádnuť konečné skóre 8 zápasov nominovaných v jednej ponuke. Celkovo bude k dispozícii 5 ponúk, z ktorých bude každá obsahovať 8 zápasov Majstrovstiev sveta vo futbale 2018.

11. Pri každej ponuke zápasov je v stávke výhra vo výške 100 000 EUR. Výhra sa udelí hráčovi, ktorý vopred uhádol presné skóre všetkých 8 zápasov v jednej ponuke. Ak skóre všetkých 8 zápasov uhádnu 2 a viacerí hráči, výhra sa rozdelí medzi výhercov. Ak žiadny z hráčov nebude v tipovaní úspešný, výhra sa udeľovať nebude.
K dispozícii bude týchto 5 ponúk zápasov:
1. kolo majstrovstiev (8 vybraných zápasov): €100 000
2. kolo majstrovstiev (8 vybraných zápasov): €100 000
3. kolo majstrovstiev (8 vybraných zápasov): €100 000
osemfinále (všetkých 8 zápasov): €100 000
štvrťfinále, semifinále, zápas o 3. miesto a finále (všetkých 8 zápasov): €100 000
Z dôvodu prehľadnosti sú všetky výhry uvedené v časti Výhry.

12. Jedna osoba sa môže zúčastniť konkrétnej ponuky zápasov len raz, ale môže sa zúčastniť viac než jednej ponuky.

13. Konečným výsledkom (skóre) sa rozumie konečné skóre po záverečnom hvizde po základnom hracom čase (90 minút) a nadstavenom hracom čase. Predĺženie a penaltový rozstrel sa do úvahy neberú.

14. Spoločnosť Skylink nenesie zodpovednosť za to, že sa zápas odloží, zruší alebo nedohrá. V takom prípade sa celá ponuka zápasov zruší.

15. Dosiahnuté skóre musí byť v súlade s „Oficiálnymi výsledkami zápasov” zverejnenými Medzinárodnou federáciou futbalových asociácií (FIFA).

16. Body sa budú počítať na základe presných skóre alebo výsledkov zápasov, ktoré účastníci predpovedali. Hráči získavajú 3 body za to, že vopred uhádli presné skóre zápasov z ponuky. Hráčom sa pripíše 1 bod za každý správny výsledok (čo môže byť buď výhra, remíza, alebo prehra), ktorý vopred uhádli pre zápasy z ponuky.

17. Účastníkovi, ktorý po finálovom zápase dosiahne najvyšší celkový počet bodov, zo všetkých zúčastnených krajín, bude udelená cena v hodnote 5 000 EUR. Z dôvodu prehľadnosti je výhra uvedená v časti Výhry. Ak po finálovom zápase rovnaký najvyšší počet bodov dosiahnu 2 a viacerí hráči, cena sa rozdelí medzi výhercov.

18. Osoba, ktorá dosiahla najvyšší celkový počet bodov v jednotlivých krajinách (v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Nemecku, Holandsku a Slovensku), získa po finálovom zápase cenu v hodnote, ktorá závisí od danej krajiny a je uvedená v časti Výhry. Ak rovnaký počet bodov dosiahnu v jednotlivých krajinách 2 a viacerí hráči, výhra sa rozdelí medzi výhercov.

19. Hráč je oprávnený vytvoriť jednu alebo viac minilíg a tiež sa stať členom jednej alebo viacerých minilíg.

20. Na to, aby mala miniliga nárok na cenu pre miniligy, musí mať najmenej 5 členov (účastníkov) zaregistrovaných do 30. 06. 2018 12:00 stredoeurópskeho letného času (CEST). Napriek tomu, že je možné zakladať miniligy so 4 alebo menej účastníkmi, nebudú mať tieto miniligy nárok na výhru. V každej minilige musí byť zvolený jeden správca, ktorý schváli členov miniligy.

21. Miniligy, pri ktorých všetky profily spravuje jedna osoba, nebudú mať nárok na výhru.

22. Miniligy sa hodnotia na základe priemerného bodového výsledku jednotlivých členov (účastníkov) miniligy. Miniliga s najvyšším celkovým priemerným výsledkom v rámci všetkých zúčastnených krajín po finálovom zápase získava výhru v hodnote 5 000 EUR. Z dôvodu prehľadnosti je výhra uvedená v časti Výhry. Ak rovnaké najvyššie bodové hodnotenie po finálovom zápase dosiahnu dve alebo viac minilíg, výhra sa medzi tieto miniligy rozdelí.

23. Miniliga s najvyšším celkovým priemerným výsledkom v jednotlivých krajinách (v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Nemecku, Holandsku a Slovensku) vyhráva po finálovom zápase cenu v hodnote ktorá závisí od danej krajiny a je uvedená v časti Výhry. Ak rovnaký počet bodov po finálovom zápase dosiahnu 2 a viac minilíg, výhra sa rozdelí medzi tieto ligy.

24. Výhry udeľované podľa článkov 17, 18, 22 alebo 23 sa budú udeľovať plne alebo čiastočne formou vecného plnenia v podobe cien od partnerských spoločností. Spoločnosť Skylink si vyhradzuje právo udeliť tieto ceny plne alebo čiastočne formou ich peňažného ekvivalentu.

25. Výhry udeľované podľa článkov 22 a 23 sa budú udeľovať správcovi miniligy. Správca miniligy bude zodpovedný sa rozdelenie cien v rámci svojej miniligy.

26. Účastníci sú povinní podať svoje tipy každý deň do 12:00 CEST. Za platné sa budú považovať len tipy, ktoré spoločnosť Skylink dostane pred uplynutím tejto lehoty. Do 12:00 CEST môže účastník svoje tipy cez webové stránky meniť. Spoločnosť Skylink použije ako tip posledný záznam, ktorý účastník vložil.

27. Tipy, ktoré nespĺňajú príslušné náležitosti, alebo tipy, ktoré neboli podané cez jednu z uvedených webových stránok, sa nebudú považovať za účasť v súťaži Skylink Tipovačka.

28. Výhercovia cien budú osobne informovaní na e-mailovú adresu alebo číslo telefónu, ktoré uviedli vo svojom účte. Do súťaže budú zaradené len kompletne vyplnené registračné formuláre. Účastníci sú oprávnení kedykoľvek zmeniť zaregistrované údaje. Spoločnosť Skylink nenesie zodpovednosť za to, že účastníci poskytli nesprávne alebo neúplné údaje ani za stratu dát.

29. Skylink nenesie zodpovednosť v prípade, že sa nepodarí výhercu ceny skontaktovať.

30. Pred prevzatím ceny sú výhercovia povinní preukázať spoločnosti Skylink alebo dodávateľovi ako tretej strane, ktorého spoločnosť Skylink poverila, svoju totožnosť, vek, bydlisko a ďalšie informácie.

31. V prípade, že výhercu ceny uvedomíme o tom, že získal cenu, je výherca povinný svoj nárok uplatniť v lehote 60 dní. Po uplynutí tejto lehoty nie sú účastníci oprávnení nárok na výhru uplatniť a ich cena prepadne.

32. Spoločnosť Skylink vyplatí výhru víťazovi do 45 dní potom, kedy uplatnil svoj nárok.

33. Výhra je neprenosná.

34. V prípade, že sa výhra nevypláca v podobe hotovosti, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú výhru.

35. Spoločnosť Skylink je oprávnený podľa svojho uváženia rozhodnúť o nahradení výhier inou cenou v rovnakej alebo vyššej hodnote.

36. Zodpovednosť za daňové dôsledky výhry nesie výhradne účastník hry a je povinný odškodniť spoločnosť Skylink, jej pridružené spoločnosti a zástupcov (agentov) v plnom rozsahu v spojitosti so všetkými daňovými pohľadávkami v súvislosti so svojou účasťou v hre Skylink Tipovačka pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta, výhrou ceny alebo udelením ceny. Spoločnosť Skylink si vyhradzuje právo odoprieť celú cenu alebo jej časť, dokiaľ nedostane uspokojivý dôkaz o tom, že účastník splnil svoje daňové povinnosti.

37. Zoznam výhercov bude zverejnený po finálovom zápase dňa 15. júla na webových stránkach. Svojou účasťou v hre Skylink Tipovačka účastníci súhlasia so zverejnením svojho mena, priezviska, mesta a krajiny pôvodu na webových stránkach.

38. V prípade, že výherca nie je spôsobilý prijať alebo získať cenu alebo nespĺňa tieto zmluvné podmienky, je spoločnosť Skylink oprávnená rozhodnúť o diskvalifikácii výhercu.

39. Spoločnosť Skylink a jej pridružené spoločnosti sú oprávnené spracovávať osobné údaje, ktoré im účastník poskytol v okamihu svojej registrácie, na tieto účely: (i) riadenie a prevádzka tejto súťaže; (ii) udeľovanie cien; (iii) zverejňovanie mena, priezviska, mesta a krajiny pôvodu účastníkov na webových stránkach a (iv) na priame marketingové účely, vrátane toho, že sa budú účastníkom poskytovať (zasielať) informácie a ponuky ohľadne tovaru a služieb, ktoré spoločnosť Skylink ponúka, a to poštou, elektronickou poštou, textovou správou (SMS) a telefonicky. Spoločnosť Skylink nesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov účastníkov. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („GDPR”) majú účastníci právo na prístup ku svojim údajom, ich opravu a právo nesúhlasiť s tým, aby sa ich údaje spracovávali na účely marketingu. Tieto žiadosti je nutné zaslať pomocou formulára: formulár OSTATNE OTAZKY.

40. Na účely riadenia a prevádzky hry Skylink Tipovačka si spoločnosť Skylink zvolila tohto spracovateľa: Snack Gaming Limited, spoločnosť zapísanú v Spojenom kráľovstve pod registračným číslom 10779712, so sídlom na adrese: The Mill Building, 31 Chatsworth Road, Worthing, BN11 1LY. V prípade sporu budú mať dôkaznú hodnotu len výsledky zaznamenané v systémoch spoločnosti Snack Gaming Limited.

41. Spoločnosť Skylink v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za tieto skutočnosti:
– počítačové vírusy, vymazanie alebo poškodenie elektronických dát, chyby zariadení, v ktorých dôsledku zariadenie náležite nerozpoznáva čas a dátum alebo zmenu času alebo dátumu;
– akúkoľvek škodu alebo stratu, ktoré nie sú priamo spojené s príslušnými nárokmi;
– akúkoľvek stratu, škodu, náklady a výdavky spôsobené teroristickým útokom, vyplývajúce z teroristického útoku alebo s ním súvisiace, a to bez ohľadu na akúkoľvek ďalšiu príčinu alebo udalosť, ktorá k nim súbežne alebo inak prispela;
– akékoľvek pôsobenie vyššej moci majúcej vplyv na riadnu prevádzku hry alebo udeľovanie cien;
– problémy s prístupnosťou (neprístupnosť) webových stránok alebo iný technický problém v súvislosti s nimi;
– akékoľvek kroky dodávateľa ako tretej strany alebo to, že tento dodávateľ neplní svoje záväzky, napr. ohľadne zaznamenávania dosiahnutých skóre alebo ukladania dát.

42. Ak sa zistí, že je určitá časť týchto zmluvných podmienok neplatná, nezákonná alebo nevynútiteľná, bude táto časť oddelená od zostávajúcej časti zmluvných podmienok, ktorá sa naďalej bude považovať za platnú a vynútiteľnú.

43. Spoločnosť Skylink je oprávnená podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky tejto propagačnej akcie, zastaviť alebo zmeniť túto propagačnú hru bez udania dôvodu, ak to okolnosti vyžadujú, bez toho, aby bola povinná vyplatiť účastníkom akúkoľvek náhradu škody a niesla za to ďalšiu zodpovednosť.

44. Tieto zmluvné podmienky sa riadia právom krajiny, v ktorej sa účastník hry zúčastní, a súdy príslušného štátu majú v tejto veci výlučnú právomoc. Webovými stránkami, na ktorých sa účastník zaregistroval na účasť, je určená krajina účasti. Účastníci sa môžu hry zúčastniť v týchto krajinách: v Rakúsku (HD Austria), Belgicku (Télésat alebo TV VLAANDEREN), Českej republike (Skylink), Nemecku (Diveo), Holandsku (Canal Digitaal) a Slovensku (Skylink).

45. Skylink je značka, ktorú využíva spoločnosť M7 Group S.A. so sídlom na adrese: Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148,073 | Zriadená na základe povolenia č. 00143760/1.

Výhry

Jednotlivé ceny (správne skóre) Štát Cena
1. kolo majstrovstiev (8 vybraných zápasov) Európa €100 000
2. kolo majstrovstiev (8 vybraných zápasov Európa €100 000
3. kolo majstrovstiev (8 vybraných zápasov Európa €100 000
osemfinále (všetkých 8 zápasov) Európa €100 000
štvrťfinále, semifinále, zápas o 3. miesto a finále (všetkých 8 zápasov) Európa €100 000
Jednotlivé ceny (body) Štát Cena
Hráč s celkovým najvyšším počtom bodov Európa €5 000
Hráč s celkovým najvyšším počtom bodov Slovensko Samsung 55″ Ultra HD Smart TV UE55MU6172
Ceny Miniliga (body) Štát Cena
Miniliga s celkovým najvyšším priemerným počtom bodov Európa [za tím] € 5 000
Miniliga s celkovým najvyšším priemerným počtom bodov Slovensko [všichni hráči] 6 mesiacov predplatné balíčku Skylink Smart